Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και εθελοντών για την Eξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

Slide 1
Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και εθελοντών για την Eξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

Σωματείο μη κερδοσκοπικό με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών από κάθε παραβίαση στην οικογένεια ή εκτός αυτής, την ενθάρρυνση, προώθηση και υποστήριξη των εξωιδρυματικών θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Slide
“Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων»

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 21 παρ. 1 και 3

Slide
«Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη :

Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί για την πληρέστερη ανάπτυξη της προσωπικότητός του, πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης».

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από το άρθρο 1
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide

Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη :

«Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του, ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.
Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών».

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 16
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide
«Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του Κράτους.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μία οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυμα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάμεσα σ' αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μιας συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του»

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 20
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 3 παρ. 3
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Γνωρίστε μας καλύτερα...

Αναδοχή ανηλίκων - Το «Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» είναι αστικό σωματείο που  ιδρύθηκε το 2018  από αναδόχους γονείς και εθελοντές στο έργο της κοινωνικής προστασίας ανηλίκων.  Σκοπός του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας στα δικαιώματα των εγκαταλειμμένων, παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, όσων ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας  καθώς και όλων των παιδιών, όταν παραβιάζονται τα βασικά δικαιώματά τους όπως προβλέπονται από τη  Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ και την κοινή ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιδιωκόμενος στόχος της δράσης μας είναι να ανατραπεί η αντίληψη ότι η ιδρυματική φροντίδα συνιστά την κατάλληλη φροντίδα για την πλειονότητα των  παιδιών που στερούνται το φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον και να ληφθούν συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα μετασχηματισμού του συστήματος κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και  τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού. Να επικρατήσει η οικογενειακού τύπου κοινωνική φροντίδα των παιδιών μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας, να επέλθουν ριζικές  μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των  δομών φιλοξενίας ευάλωτων  ανηλίκων ώστε να μετεξελιχθούν σε μικρές, οικιακού τύπου δομές, να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας δομών φιλοξενίας ανηλίκων και να θεσπιστεί ένα συστηματικό και ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των παρεχόμενων προς τα παιδιά υπηρεσιών. Να προωθηθούν συγκεκριμένες  και αποτελεσματικές πολιτικές για εγκαταλειμμένα  παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαταραχές, αναπηρία και χρόνιες νόσους.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού μας είναι η συμμετοχή μας στις διεργασίες νομοθέτησης από τη κυβέρνηση, στην επιμόρφωση και άτυπη εκπαίδευση επιστημόνων, επαγγελματιών και εθελοντών στη κοινωνική φροντίδα ανηλίκων, στην υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών για τη  νομική πλαισίωση του έργου τους, στη συμβουλευτική ιδιωτών για τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας, στη συν-διαμόρφωση της κοινής γνώμης για το τέλος της φιλανθρωπίας και την αρχή μιας έμπρακτης κοινωνικής  πολιτικής, με σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα  όλων των παιδιών, όπως επιβάλλει το ελληνικό Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες προσχώρησε και επικύρωσε η χώρα μας.  Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ομοειδείς με εμάς σκοπούς και κοινούς στόχους και πραγματοποιούμε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν το σκοπό μας.

Η παρουσίαση δικαστικών αποφάσεων με ειδικό νομικό ενδιαφέρον θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας γιατί οι θεσμοί του οικογενειακού δικαίου επαφίενται κυρίως στην κρίση των δικαστηρίων και όχι στις αποφάσεις των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, λόγω της κακοδαιμονίας του τομέα της Πρόνοιας και των υπηρεσιών της, τα δικαστήρια μπορούν να δικάζουν και να αποφασίζουν και χωρίς τις απαιτούμενες κοινωνικές εκθέσεις. Και αυτό δεν μας τιμά επίσης ως Κράτος - Δικαίου.

Τα παιδιά φορώντας μπλουζάκια με το λογότυπο του ιδρύματος, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση , θλιβερή αναβίωση εκδηλώσεων φιλανθρωπίας του απώτερου παρελθόντος κατά τις οποίες τα παιδιά των ιδρυμάτων, αποτελούσαν προσφιλές αντικείμενο ενασχόλησης της ευημερούσας οικονομικά αστικής τάξης που διατηρούσε και συντηρούσε ένα μεγάλο μέρος του προνοιακού τομέα της χώρας ελλείψει επαρκών κρατικών πολιτικών με τη συγκέντρωση πόρων μέσω φιλανθρωπικών δράσεων

Αναδοχή ανηλίκων - Μάθε περισσότερα για τις δράσεις μας και στήριξε το έργο μας

Οι Δράσεις μας

Αναδοχή ανηλίκων

Πρόγραμμα Active Citizens Fund: Τα Δικαιώματα των Παιδιών που Ζουν σε Ιδρύματα Τα Αόρατα Παιδιά

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της έντονης ανισότητας που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων τους

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η κοινωνική φροντίδα και προστασία των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας

Ώρες λειτουργίας

Επικοινώνησε μαζί μας!

+30 231 028 8010
+30 697 7831 631

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας! Μπορείτε να μας βρείτε και στον επαγγελματικό μας λογαριασμό στο Facebook.

Παρακολουθήστε τα νέα μας και τις δράσεις μας - Αναδοχή ανηλίκων

Μείνετε Συντονισμένοι