Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και εθελοντών για την Eξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

Slide 1
Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και εθελοντών για την Eξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

Σωματείο μη κερδοσκοπικό με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών από κάθε παραβίαση στην οικογένεια ή εκτός αυτής, την ενθάρρυνση, προώθηση και υποστήριξη των εξωιδρυματικών θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Slide
“Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων»

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 21 παρ. 1 και 3

Slide
«Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη :

Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί για την πληρέστερη ανάπτυξη της προσωπικότητός του, πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης».

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από το άρθρο 1
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide

Τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη :

«Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του, ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του.
Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών».

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 16
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide
«Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του Κράτους.

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μία οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυμα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάμεσα σ' αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μιας συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του»

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 20
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

Slide
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 3 παρ. 3
[όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2101 της 2/2 Δεκεμβρίου 1992]

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Γνωρίστε μας καλύτερα...

Αναδοχή ανηλίκων - Το «Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» είναι αστικό σωματείο που  ιδρύθηκε το 2018  από αναδόχους γονείς και εθελοντές στο έργο της κοινωνικής προστασίας ανηλίκων.  Σκοπός του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας στα δικαιώματα των εγκαταλειμμένων, παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, όσων ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας  καθώς και όλων των παιδιών, όταν παραβιάζονται τα βασικά δικαιώματά τους όπως προβλέπονται από τη  Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ και την κοινή ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιδιωκόμενος στόχος της δράσης μας είναι να ανατραπεί η αντίληψη ότι η ιδρυματική φροντίδα συνιστά την κατάλληλη φροντίδα για την πλειονότητα των  παιδιών που στερούνται το φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον και να ληφθούν συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα μετασχηματισμού του συστήματος κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και  τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού. Να επικρατήσει η οικογενειακού τύπου κοινωνική φροντίδα των παιδιών μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας, να επέλθουν ριζικές  μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των  δομών φιλοξενίας ευάλωτων  ανηλίκων ώστε να μετεξελιχθούν σε μικρές, οικιακού τύπου δομές, να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας δομών φιλοξενίας ανηλίκων και να θεσπιστεί ένα συστηματικό και ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των παρεχόμενων προς τα παιδιά υπηρεσιών. Να προωθηθούν συγκεκριμένες  και αποτελεσματικές πολιτικές για εγκαταλειμμένα  παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαταραχές, αναπηρία και χρόνιες νόσους.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού μας είναι η συμμετοχή μας στις διεργασίες νομοθέτησης από τη κυβέρνηση, στην επιμόρφωση και άτυπη εκπαίδευση επιστημόνων, επαγγελματιών και εθελοντών στη κοινωνική φροντίδα ανηλίκων, στην υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών για τη  νομική πλαισίωση του έργου τους, στη συμβουλευτική ιδιωτών για τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας, στη συν-διαμόρφωση της κοινής γνώμης για το τέλος της φιλανθρωπίας και την αρχή μιας έμπρακτης κοινωνικής  πολιτικής, με σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα  όλων των παιδιών, όπως επιβάλλει το ελληνικό Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες προσχώρησε και επικύρωσε η χώρα μας.  Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ομοειδείς με εμάς σκοπούς και κοινούς στόχους και πραγματοποιούμε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν το σκοπό μας.

δομνα-μιχαηλιδου-θεσσαλον8ικη-αγιος-στυλιανος1

Ενώ το Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα" στην Αθήνα εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σύγχρονους φορείς βρεφικής και νηπιακής φροντίδας, αναπτύσσοντας και προωθώντας δυναμικά την αποϊδρυματοποίηση και συνεργαζόμενο με το ό,ποιο προστατευτικό πλαίσιο υπάρχει για κάθε παιδί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης έμεινε ένα παρωχημένο, ξεχασμένο και παράταιρο στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ίδρυμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της υποστελέχωσης - που βιώνουν δραματικά όλες οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες- είναι ότι είναι ένας φορέας που δεν μπορεί να συμμετέχει στην αλλαγή νοοτροπίας στην Παιδική Προστασία και συχνά βλάπτει αντί να ωφελεί τα παιδιά. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο πρέπει άμεσα να ενταχθεί στην επίβλεψη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και να λογοδοτεί σε αυτήν. Ο δε Δήμαρχος που ούτε νοιάζεται, ούτε ασχολείται, πρέπει να μάθει ότι η Παιδικη Προστασία δεν είναι το "παραπαίδι" της δημοτικής διοίκησης αλλά ένας τομέας που αν δεν τον προσέξει θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Οι καιροί άλλαξαν και η κοινωνική φροντίδα έχει πολλούς αποδέκτες και πολλούς παρατηρητές που μάλιστα ψηφίζουν.

Elections-2

Η ανισότητα στο εκλογικό δικαίωμα των παιδιών των ιδρυμάτων οφείλεται στην έλλειψη κάθε ερεθίσματος των παιδιών αυτών για το θέμα της δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας.

Αναδοχή ανηλίκων - Μάθε περισσότερα για τις δράσεις μας και στήριξε το έργο μας

Οι Δράσεις μας

Αναδοχή ανηλίκων

Πρόγραμμα Active Citizens Fund: Τα Δικαιώματα των Παιδιών που Ζουν σε Ιδρύματα Τα Αόρατα Παιδιά

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της έντονης ανισότητας που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων τους

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η κοινωνική φροντίδα και προστασία των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας

Ώρες λειτουργίας

Επικοινώνησε μαζί μας!

+30 231 028 8010
+30 697 7831 631

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας! Μπορείτε να μας βρείτε και στον επαγγελματικό μας λογαριασμό στο Facebook.

Παρακολουθήστε τα νέα μας και τις δράσεις μας - Αναδοχή ανηλίκων

Μείνετε Συντονισμένοι

δομνα-μιχαηλιδου-θεσσαλον8ικη-αγιος-στυλιανος1

Ενώ το Κέντρο Βρεφών "Η Μητέρα" στην Αθήνα εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σύγχρονους φορείς βρεφικής και νηπιακής φροντίδας, αναπτύσσοντας και προωθώντας δυναμικά την αποϊδρυματοποίηση και συνεργαζόμενο με το ό,ποιο προστατευτικό πλαίσιο υπάρχει για κάθε παιδί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης έμεινε ένα παρωχημένο, ξεχασμένο και παράταιρο στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ίδρυμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της υποστελέχωσης - που βιώνουν δραματικά όλες οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες- είναι ότι είναι ένας φορέας που δεν μπορεί να συμμετέχει στην αλλαγή νοοτροπίας στην Παιδική Προστασία και συχνά βλάπτει αντί να ωφελεί τα παιδιά. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο πρέπει άμεσα να ενταχθεί στην επίβλεψη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και να λογοδοτεί σε αυτήν. Ο δε Δήμαρχος που ούτε νοιάζεται, ούτε ασχολείται, πρέπει να μάθει ότι η Παιδικη Προστασία δεν είναι το "παραπαίδι" της δημοτικής διοίκησης αλλά ένας τομέας που αν δεν τον προσέξει θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Οι καιροί άλλαξαν και η κοινωνική φροντίδα έχει πολλούς αποδέκτες και πολλούς παρατηρητές που μάλιστα ψηφίζουν.

Elections-2

Η ανισότητα στο εκλογικό δικαίωμα των παιδιών των ιδρυμάτων οφείλεται στην έλλειψη κάθε ερεθίσματος των παιδιών αυτών για το θέμα της δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας.

2η Δράση Ανάπτυξης Ικανοτήτων του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών στον Εθελοντισμό προς τα παιδιά που ζουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

και οι αμφιλεγόμενες διαπιστώσεις της ΄Εκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Πολίτη”για την ΑμΚΕ “Κιβωτός του Κόσμου” μετά την άσκηση ποινικής δίωξης …

Η αποτυχία της αναδοχής ως συνέπεια ενός κακά οργανωμένου συστήματος και έλλειψης συνεργασίας ιδρυμάτων και φορέων εποπτείας.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Η  Λίλιαν Αθανασοπούλουείναι παιδοψυχίατρος, διευθύντρια Ε.Σ.Υ, επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου». Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης …

mothers day 5

Η καταλληλότητα των υποψηφίων θετών γονέων από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Αφίσα-Ημερίδας_page-0001-1

Συνηγορία, 4/2/2024 Δύο μήνες μετά την δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε στα ΜΜΕ για τη λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας και τις συνθήκες …

aorato paidi 1

Συνηγορία, Θεσσαλονίκη, 29.1.2023 ΕΡΓΟ: Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αctive citizens fund ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δίκτυο Αναδόχων …

silhouette1

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ χαρακτηρίζεται η κακοποίηση που υφίσταται το παιδί στον φυσικό οικογενειακό του περιβάλλον, σε αυτό που γεννήθηκε και ανατράφηκε μέχρι κάποια ηλικία. …

7H-EIKONA

Πρόγραμμα: Active citizens fund ΄Εργο: «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά» 3η ΗΜΕΡΙΔΑ “Ιδρύματα παιδικής προστασίας: Η παθογένεια, …

teenager

Η μοναξιά και η απομόνωση παρά την ύπαρξη πολλών παιδιών και ενηλίκων σε ένα χώρο, αποτελεί χαρακτηριστική κατάσταση των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα.

Dr. John DeGarmo*,  May 10, 2018 – https://americanspcc.org/the-foster-care-crisis-the-shortage-of-foster-parents-in-america/ “Παιδιά τοποθετημένα στην ανάδοχη φροντίδα. ΄Ενα σύστημα αναδοχής χωρίς αρκετά σπίτια υποδοχής.” Παιδιά που …

κακοποίηση3

Η βία σε βάρος των παιδιών όπως νοηματοδοτείται στον παρόντα οδηγό είναι ένα φαινόμενο που βαίνει αυξανόμενο ή αποκαλύπτεται ως αυξανόμενο λόγω της ευχερέστερης διάδοσης της πληροφορίας. Το Εργαλείοο που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού αποτελεί ένα πληρέστατο οδηγό και ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα στο καθημερινό, επίμοχθο έργο των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με το παιδί που κακοποιείται. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί και ένα βασικό κριτήριο πρόληψης και θεραπείας.

banner

Της Ελένης Γεώργαρου, τ. δικηγόρου Εφετείου Θεσσαλονίκης, πρόεδρου «Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια», Ιούλιος 2022 ΕΡΓΟ: «Τα δικαιώματα των …

computer και παιδια

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ — ΚΥΚΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2/4/2021 Ενεργώντας ως …

child-6246011__340

Της Ελένης Γεώργαρου Πολλά χρόνια τώρα, πάνε περίπου 15, όταν για πρώτη φορά με απασχόλησαν τα χαρακτηριστικά  της λεγόμενης «κοινωνικής προστασίας και …

SSUCv3H4sIAAAAAAACA3VRTWvDMAz9K8LnsG7slnsZDAZl3a3soNhqYqpYwXbSZSX/fXLaQi+76ePp6enpYhpM3pr6YjzzmHLE7CWY+qUy5HyW6JFN/bxUJmXMY6KkWM0sZmq1u+Z3ksOl1E1ttm60VyKdGxutfPhkiRkDyZjMUt2RX2S7ICzt/B/0uzLYUrBzWaybIzHhquOgrdM5U+xvoibvSK4hjs6X0ExikbX/WkTrgdKXahtx6LyNfqJYckfJxkfh0OlxvxIyMuR5kHVghgZDoAiJMpx97kClxOBDCxgcnIKcmVxLkOa+EU5wZMwwkVUf4dHfJ9iqudgwwXa3X4c/KThl9gHed29wlNirP5XJP8UlU93sunKlje0wotXT02YgGZgUISd927Isf0x71L3UAQAA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 3 Εργαστήρια συνολικής διάρκειας 18 ωρών …

HISTORY OF MOTHER'S DAY

Α.Η Τζάρβις, μια νεαρή νοικοκυρά από τα Απαλάχια, οργάνωσε τις “Ημέρες εργασίας της μητέρας” για να βελτιώσει την υγιεινή και να αποτρέψει …

images

Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Σε σκοτεινούς καιρούς και αδιάφορους ηγέτες για ό,τι έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα – έστω σε κάποια μόνο …

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Πηγαίνοντας στην Καλαμάτα για το πρόγραμμα Αctive citizens fund και το έργο “Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά”, …

2

Ολοκληρώθηκαν, μέσα σε κλίμα ικανοποίησης και αισιοδοξίας,  τα 6 workshops (3 ημέρες) που πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα, ως μέρος των τεσσάρων συνολικά δράσεων …

possible-379215__340

ACTIVE CITIZENS FUND

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 2021  …