ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNICEF,  η κοινωνική προστασία για παιδιά περικλείει τις έννοιες  της κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας στην οικογένεια ή εξατομικευμένα στο παιδί, με την εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την στήριξη της οικογένειας και της κοινότητας και την χρήση εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας.

Στην Ελλάδα το Σύνταγμα στο  άρθρο 21,  κατοχυρώνει την προστασία της παιδικής ηλικίας από το Κράτος, επιβάλλει το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού όπως αυτά αναφέρονται στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ που υιοθετήθηκε από την εσωτερική έννομη τάξη  με το ν.2101/1992,  και τα εγγυάται για κάθε παιδί που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας ή θρησκείας. Η ίδια Σύμβαση στο άρθρο 3 παρ. 3,  υποχρεώνει το συμβαλλόμενο Κράτος να μεριμνά ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα  του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλης εποπτείας.

Στη χώρα μας υπάρχει ένα μικτό σύστημα παροχής κοινωνικής φροντίδας και προστασίας, σε παιδιά αποτελούμενο από κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες που ανήκουν στο Β΄Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας) και στον Α΄Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους). Συγχρόνως, ένα πλέγμα υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για το παιδί παρέχεται από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών  που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις). Σοβαρό έλλειμμα για τη χώρα μας αποτελεί το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος παρά τη ρητή υποχρέωσή του,  δεν έχει μέχρι σήμερα θεσπίσει κανόνες που να ρυθμίζουν τη λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και ιδρυμάτων που φροντίζουν παιδιά, είτε καθόλου (όπως στα ιδρύματα παιδικής προστασίας) , είτε επαρκώς κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους  (περιφερειακές  και δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες).

Η κοινωνική πολιτική για το παιδί χαράσσεται από την κεντρική διοίκηση με βάση, κατά κανόνα, την εφαρμογή  της ενωσιακής νομοθεσίας  και των Συστάσεις  του Συμβουλίου της Ε.Ε.  όπως η πρόσφατη Σύσταση 2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.

Η κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων που απομακρύνονται από τις φυσικές τους οικογένειες για λόγους προστασίας τους ή ανηλίκων που έχουν εγκαταλειφθεί ή οι γονείς τους απεβίωσαν, γίνεται κατά  βάση μέσω   «κλειστών » δομών φιλοξενίας ανηλίκων (ιδρύματα παιδικής προστασίας)  και μόνο κατ΄εξαίρεση μέσω αναδόχων οικογενειών σε οικιακό πλαίσιο.

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των παιδιών που είναι ενταγμένα στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας με αναλυτικά στοιχεία, καταχωρημένα ανά μονάδα κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα με κριτήρια ηλικιακά, φύλου, καταγωγής, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα  στοιχεία για τον αριθμό των ιδρυμάτων, τον αριθμό των παιδιών ανά ίδρυμα, τον αριθμό των παιδιών που μεταβαίνουν σε πλαίσιο ανάδοχης οικογένειας ανά δομή φιλοξενίας και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα  στατιστικά στοιχεία με ποιοτικά αλλά και αναλυτικά ποσοτικά κριτήρια για τη πορεία της αποϊδρυματικής πολιτικής που επιδιώκει να εφαρμόσει το Kράτος. Το Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας διέπεται  από αδιαφάνεια τόσο επίπεδο «ανοιχτών δεδομένων» σε επίπεδο Κράτους,  ώστε να υπάρχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένο για την υφιστάμενη κατάσταση, ανανεούμενη διαρκώς με βάση  τις τρέχουσες αλλαγές, όσο και σε επίπεδο στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κεντρική διοίκηση)
 • Περιφέρειες της χώρας, Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (β΄βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης).
 • Περιφερειακές ενότητες εντασσόμενες σε καθεμία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας (β΄βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης)
 • Δήμοι της χώρας, κοινωνικές υπηρεσίες, τμήματα κοινωνικής πρόνοιας (α΄βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης).
 • Κέντρα Κοινότητας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Εισαγγελίες Πρωτοδικών σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας
 • Εισαγγελέας Ανηλίκων σε όποια περιφέρεια προβλέπεται
 • Δικαστήρια (Πρωτοδικεία – Ειρηνοδικεία)
 • Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Αρωγής
 • Εταιρείες Προστασίας και Κοινωνικής Αρωγής Ανηλίκων

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Νοσηλευτικά ιδρύματα (νοσοκομεία), Τμήματα Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, Παιδιατρικά Τμήματα, Κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
 • Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας Ανηλίκων
 • Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού , Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 • Σωματεία με ή χωρίς δομές φιλοξενίας και φροντίδας ανηλίκων
 • Ιδρύματα με ή χωρίς δομές φιλοξενίας και φροντίδας ανηλίκων
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείας με ή χωρίς δομές φιλοξενίας και φροντίδας ανηλίκων.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κάθε παιδί προστατεύεται από τη στιγμή της γέννησής του από τον γονέα ή τους γονείς του που οφείλουν να φροντίσουν για κάθε ανάγκη ανατροφής του, την υγεία, την εκπαίδευση, την ασφάλειά, την κοινωνική του ένταξη. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα παιδί εγκαταλείπεται από τη στιγμή της γέννησής του ή μένει ορφανό από τους γονείς του ή οι γονείς του ασκούν καταχρηστικά ή δεν ασκούν καθόλου τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η γονική μέριμνα για το παιδί τους. Τότε και εφόσον δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον να φροντίσει το παιδί, αυτό εισέρχεται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας ή φροντίδας και το κράτος σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει την ευθύνη προστασίας του και κατάλληλης ανατροφής του. Το χρονικό σημείο κατά το οποίο ένα παιδί εισέρχεται στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας είναι:

 • Από τη διαπίστωση της εγκατάλειψης μετά τη γέννησή του.
 • Από τη διαπίστωση ακαταλληλότητας (ανικανότητας, επικινδυνότητας, αδυναμίας) των ή του γονέα να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού του μετά τη γέννησή του.
 • Από τον θάνατο των γονέων του παιδιού και τη διαπίστωση ανυπαρξίας εναλλακτικού οικογενειακού περιβάλλοντος.
 • Από τη διαπίστωση συνθηκών κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης  του παιδιού από τους φυσικούς του γονείς.
 • Από τη διαπίστωση αδυναμίας (υπαίτιας ή ανυπαίτιας) των γονέων να αναθρέψουν το παιδί τους.

Ανάλογα με τις συνθήκες, τη διαπίστωση της ανάγκης ενός παιδιού να τύχει φροντίδας από το κράτος, διαπιστώνει η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου όπου γεννήθηκε ή οι κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τόπου κατοικίας του παιδιού. Η ενασχόληση των κοινωνικών υπηρεσιών με την περίπτωση παιδιού σε κίνδυνο, γίνεται μετά από αναφορά συγγενών ή  άλλων πολιτών στον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή Εισαγγελέα  Πρωτοδικών, σε γραμμές τηλεφωνικής βοήθειας που διατηρούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς  οι οποίοι παραπέμπουν επίσης το περιστατικό στις αρμόδιες Εισαγγελίες, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγοι – κοινωνικοί λειτουργοί) που υπάρχει  σε σχολεία, αστυνομικές αρχές, υπηρεσίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διαπιστώνουν κακοποίηση ή παραμέληση του παιδιού.

Αρμόδια Αρχή να κινήσει τη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσης ενός παιδιού είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Ο τελευταίος διατάσσει κοινωνική έρευνα  των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού και ανάλογα με το πόρισμα της έρευνας και τις προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν, αποφασίζει την απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό ή συγγενικό του περιβάλλον. Η απομάκρυνση του ανηλίκου γίνεται με την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας ή της πραγματικής φροντίδας του από τους γονείς με Διάταξη του Εισαγγελέα και η ανάθεση της επιμέλειας ή της πραγματικής φροντίδας σε ανάδοχη οικογένεια ή κατάλληλο ίδρυμα. Στις συνθήκες του ελληνικού προνοιακού συστήματος το συντριπτικά μεγαλύτερα ποσοστό των παιδιών σε κίνδυνο κατευθύνεται σε ίδρυμα παιδικής προστασίας και μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών (βρεφών) κατευθύνεται σε ανάδοχες οικογένειες.

Την τελική απόφαση για την οικογενειακή αποκατάσταση του παιδιού, λαμβάνει το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αίτηση που καταθέτει ο εισαγγελέας με την πρότασή του που στηρίζεται ή όχι στην κοινωνική έρευνα που έχει διεξαχθεί και στην κοινωνική έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου κατοικίας του παιδιού. Η διάταξη του εισαγγελέα έχει προσωρινό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό υποχρεώνεται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο εντός  ενενήντα (90) ημερών για να κριθεί οριστικά το θέμα της φροντίδας  του παιδιού.

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες  στη φυσική οικογένεια του παιδιού, αυτό θα παραμείνει μέχρι την ενηλικίωσή του και ίσως και αργότερα στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Πρακτικά,  θα ζει σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια.  Η υιοθεσία ενός παιδιού που αποφασίζεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη φροντίδας του παιδιού μπορεί να αποφασιστεί όταν μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, διαπιστώνεται ότι οι γονείς του παιδιού δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον γι αυτό και δεν μπορούν να επανορθώσουν την κατάσταση αδυναμίας τους για να αναλάβουν ξανά την φροντίδα του παιδιού τους. Η υιοθεσία είναι χρονικό ορόσημο του τέλους της ένταξης του παιδιού στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας.

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες  στη φυσική οικογένεια του παιδιού, αυτό θα παραμείνει μέχρι την ενηλικίωσή του και ίσως και αργότερα στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Πρακτικά,  θα ζει σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια.  Η υιοθεσία ενός παιδιού που αποφασίζεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη φροντίδας του παιδιού μπορεί να αποφασιστεί όταν μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, διαπιστώνεται ότι οι γονείς του παιδιού δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον γι αυτό και δεν μπορούν να επανορθώσουν την κατάσταση αδυναμίας τους για να αναλάβουν ξανά την φροντίδα του παιδιού τους. Η υιοθεσία είναι χρονικό ορόσημο του τέλους της ένταξης του παιδιού στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας.

Θεωρητικά οι υπηρεσίες του Δήμου κατοικίας των γονέων και οι κοινωνικές υπηρεσίες που  έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του παιδιού (ιδρύματος ή περιφερειακής ενότητας). Στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Αν οι γονείς του παιδιού, καταφέρουν με διάφορους τρόπους και υπερβούν τα προβλήματα τους και αποδείξουν σε ένα δικαστήριο ότι μπορούν να φροντίσουν το ανήλικο παιδί τους και η ικανότητά τους αυτή αποδεικνύεται και από θετική έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, τότε υπάρχει περίπτωση το δικαστήριο να διατάξει την εκ νέου ανάληψη της επιμέλειας από τους φυσικούς γονείς ή γονέα του παιδιού.

Αυτό εξαρτάται. Αν ένα παιδί παραμένει σε ίδρυμα, διατηρεί δεσμούς με τη φυσική του οικογένεια και επιθυμεί και το ίδιο,  η επιστροφή του στη φυσική του οικογένεια γίνεται οποτεδήποτε. Εάν το παιδί παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανάδοχη οικογένεια με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με τη  φυσική του οικογένεια εάν μεν κριθεί ότι το συμφέρον του είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του και επιθυμεί και το ίδιο την επιστροφή του, την δε επιθυμία του εκφράζει και λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την  ωριμότητά του μπορεί να επιστρέψει, διαφορετικά θα παραμείνει στην ανάδοχη οικογένεια μέχρι την ενηλικίωσή του και εάν μέχρι τότε δεν έχει υιοθετηθεί. Το συμφέρον του παιδιού να επιστρέψει ή όχι στη φυσική του οικογένεια  κρίνεται και πάλι από αρμόδιο δικαστήριο. Γενικά, όσο περισσότερο ένα παιδί παραμένει εκτός της οικογένειάς του, τόσο δυσκολότερο είναι να επιστρέψει σε αυτήν.

Κάθε φορά  που αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή ενός  παιδιού, είτε είμαστε γείτονες, φίλοι, δάσκαλοι ή απλοί παρατηρητές μιας προφανούς παραμέλησης ή κακοποίησης παιδιού ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αναφέρουμε τους φόβους μας στις σχετικές τηλεφωνικές γραμμές που λειτουργούν γι αυτό το σκοπό, στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα. Ο κάθε πολίτης  είναι μέρος ενός κοινωνικού συστήματος που οφείλει να προστατεύει όλα τα παιδιά από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του.

ΕΚΚΑ Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΥ Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1056

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 11525

Για θέματα κακοποίησης παιδιών, αναφορές και καταγγελίες, είτε από πολίτες, είτε από εκπαιδευτικούς και άλλους κρατικούς λειτουργούς μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο για την Κακοποίηση του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ» στη διεύθυνση www.eliza.org.gr