ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οι συστάσεις που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν είναι δεσμευτικά νομοθετήματα για τα κράτη-μέλη.  Η έκδοση σύστασης δίνει τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους και να υποδείξουν μια γραμμή δράσης χωρίς όμως να επιβάλουν νομική υποχρέωση στους αποδέκτες της σύστασης. Μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε τις συστάσεις διαμορφώνοντας την απαίτηση για βελτίωση των συνθηκών στη χώρα μας και την προώθηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών όπου υστερούμε ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Η τελευταία Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά. Στόχος της σύστασης είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών που έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών και συμβάλλοντας ως εκ τούτου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και της προώθησης των ίσων ευκαιριών.

Ειδικότερα, συνιστάται στα κράτη μέλη να εγγυώνται αποτελεσματική και ελεύθερη πρόσβαση σε προσχολική αγωγή και φροντίδα, εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα και υγειονομική περίθαλψη, καθώς και αποτελεσματική πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και επαρκή στέγαση.

Σχεδόν 18 εκατομμύρια παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ και η κρίση της νόσου COVID-19 αναμένεται να επιδεινώσει τις υφιστάμενες ανισότητες.

Στη σύσταση διατυπώνονται ορισμένα προτεινόμενα μέτρα για τα κράτη μέλη, όπως:

  • δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών
  • αναγνώριση και αντιμετώπιση των οικονομικών και μη φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική αγωγή και φροντίδα, καθώς και στην εκπαίδευση και τις σχολικές δραστηριότητες
  • χορήγηση τουλάχιστον ενός υγιεινού γεύματος κάθε σχολική ημέρα
  • εξασφάλιση παροχής εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, βιβλίων, στολών ή οποιουδήποτε απαιτούμενου ρουχισμού
  • παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των παιδιών στα ιδρύματα προσχολικής αγωγής και φροντίδας
  • εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε σχολικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά αδιακρίτως, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε σχολικές εκδρομές και σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
  • εφαρμογή προσβάσιμων προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών τα οποία να απευθύνονται στα παιδιά που έχουν ανάγκη και στις οικογένειές τους
  • παροχή έγκαιρης και κατά προτεραιότητα πρόσβασης στην κοινωνική στέγαση ή σε στεγαστική βοήθεια στα παιδιά που έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους

Γενικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά είναι το πρώτο μέσο πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μειονεξίας και του αποκλεισμού στην παιδική ηλικία, που συχνά οδηγούν σε μειονεξία και στην ενήλικη ζωή. Η εγγύηση για τα παιδιά θέτει σε εφαρμογή την αρχή 11 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σχετικά με τη φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών. Ο πυλώνας συνιστά τη στρατηγική της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη σύσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν έναν εθνικό συντονιστή της εγγύησης για τα παιδιά, ο οποίος θα συντονίζει και θα υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα μηνών από την έκδοση της σύστασης, σχέδιο δράσης που θα καλύπτει την περίοδο έως το 2030. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την εξέταση της συντελούμενης προόδου και την υποβολή έκθεσης στο Συμβούλιο πέντε έτη μετά την έκδοση της σύστασης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ