ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια» είναι Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με τη νομική μορφή του αστικού σωματείου. Ιδρύθηκε το 2018 από αναδόχους και υποψηφίους αναδόχους γονείς, εθελοντές στην κοινωνική προστασία ανηλίκων και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αλλαγή στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας των παιδιών στην κατεύθυνση της οικογενειακής φροντίδας και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, όπου και εάν θίγονται αυτά.

 Οι δράσεις της οργάνωσης απευθύνονται κυρίως αλλά όχι μόνο σε:

α) Παιδιά που ζουν σε επισφαλές οικογενειακό, συγγενικό ή άλλο περιβάλλον με κίνδυνο βλάβης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, λόγω ακραίας φτώχειας, παραμέλησης, σωματικής και  ψυχικής κακοποίησης και για τους λόγους αυτούς, πρέπει να απομακρυνθούν από αυτό μόνιμα ή προσωρινά.

β) Παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη μέσα στην οικογένεια με σκοπό να αρθούν δυσκολίες και προβλήματα που επιδέχονται βελτίωση και επανόρθωση.

 γ) Παιδιά που είναι ορφανά ή εγκαταλειμμένα και έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα του Κράτους σε ιδρυματικές δομές παιδικής προστασίας.

Η πρωτοβουλία μας επιδιώκει να  συμβάλει στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας  που αφορά στην κοινωνική προστασία ανηλίκων και στην διαδικασία εφαρμογής της. Να υποστηρίξει  το θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας ως εναλλακτικές των ιδρυμάτων, μορφές κοινωνικής προστασίας, όταν αυτές κρίνονται προς το συμφέρον των παιδιών. Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα στα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών είτε ζουν με την οικογένειά τους είτε ζουν σε ιδρύματα, αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα τις βλαβερές συνθήκες διαβίωσής τους που στρέφονται ενάντια στο συμφέρον των παιδιών και οδηγούν σε ανισότητες, περιθωριοποίηση,  κοινωνικό στιγματισμό και αποκλεισμό.

 

Συγχρόνως αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εφικτή η διαβίωση των ανηλίκων τυπικής ανάπτυξης ή παιδιών με αναπηρία ή χρόνιες νόσους, εκτός οργανωμένων δομών περίθαλψης, επιδιώκει την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμού των δομών κλειστής φροντίδας σύμφωνα με το νομοθετικό καθορισμό προϋποθέσεων ίδρυσης, λειτουργίας, εποπτείας και αξιολόγησης των δομών αυτών. Επίσης, ως η μοναδική οργάνωση στο χώρο της, επιδιώκει να αναδείξει την σημασία της ποιοτικής διασύνδεσης της κοινωνικής εργασίας για τα παιδιά με τη λειτουργία των Δικαιοσύνης και τον τρόπο που αυτή θα επιτευχθεί με ανάληψη πρωτοβουλιών και στους δύο θεσμικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής της χώρας.

Ακόμη, επειδή ο αρχικός στόχος   για την έγκαιρη προστασία των παιδιών που λόγω κοινωνικών και οικογενειακών συνθηκών  είναι ευεπίφορα στην παραμέληση ή την άμεση κακοποίηση, την εγκατάλειψη ή τον αποχωρισμό από τους γονείς είναι η πρόληψη στο περιβάλλον διαβίωσης του παιδιού, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του συστήματος κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες).

Ως «δομές κοινωνικής φροντίδας» νοούνται τα ιδρύματα κλειστής φροντίδας που ιδρύουν και συντηρούν νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή παραρτήματα αυτών,  όπου τα παιδιά ζουν σε 24ωρη βάση καθώς και οι πρωτοβουλίες για την «ανοιχτή» ή ημερήσια φροντίδα για παιδιά που επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Δομές κοινωνικής φροντίδας λειτουργούν στο πλαίσιο των δημόσιων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ανηλίκων, τα Δημοτικά Βρεφοκομεία, οικοτροφεία και ξενώνες των φιλανθρωπικών και εκκλησιαστικών  σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στόχοι

Την δημιουργία της οργάνωσης επέβαλε η ανάγκη να μιλήσουμε δημόσια και με ειλικρίνεια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε κίνδυνο, να εντοπίσουμε τα κρίσιμα ζητήματα  και να προτείνουμε λύσεις που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας ή της ανυπαρξίας προστατευτικών θεσμών για το παιδί. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη δικτύωση με δημόσιες και ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες για το παιδί και θεωρούμε ότι το μέσο για την μεταρρύθμιση του προνοιακού συστήματος είναι η αλλαγή νοοτροπίας στους θεσμικούς παράγοντες για την αναβάθμιση της σημασίας της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση στην οικογένεια και το σχολείο,  η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, η σταθερή εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξή τους, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα δικαιώματα του παιδιού να ανατρέφονται σε οικογενειακό περιβάλλον κατάλληλο για την υγιή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Κατευθύνσεις

Η λειτουργία της οργάνωσης κατευθύνεται γενικότερα, στην προστασία και κατοχύρωση του κάθε μορφής δικαιώματος του παιδιού μέχρι την ηλικία των 18 ετών και μετά από αυτήν, όταν συντρέχουν ειδικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την ομαλή ανάπτυξή του είτε ζουν με την οικογένειά τους ή χωρίς αυτήν. Συνδράμουμε στην ανάδειξη και αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο σχολικός εκφοβισμός, ο κίνδυνος ανάπτυξης βίας και κακοποίησης σε κάθε σημείο όπου ζουν παιδιά και νέοι, η προστασία του αγέννητου παιδιού με τη φροντίδα και υποστήριξη της μητέρας του.

Δίνουμε έμφαση στην υποχρέωση για σεβασμό στην  προσωπικότητα και αξιοπρέπεια  των παιδιών από την οικογένεια και το κράτος, κυρίως από τα πρόσωπα που έχουν από το επάγγελμά τους ή την ιδιότητά τους, την υποχρέωση και το καθήκον να φροντίζουν και να επιμελούνται τις υποθέσεις των παιδιών.

Οι βάσεις

Οι δράσεις της οργάνωσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αδήριτης ανάγκης για εκσυγχρονισμό  των θεσμών κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων  στη χώρα μας, σύμφωνα με τις Οδηγίες και τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για την ελαχιστοποίηση της κοινωνικής φροντίδας μέσω κάθε μορφής ιδρυματικής περίθαλψης, για την εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες,  του ελληνικού συντάγματος  και της κοινής οικογενειακής νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων μέσω εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας αντί της ιδρυματικής.  Οι δράσεις μας αναπτύσσονται επίσης, στο πλαίσιο της  κοινωνικής αφύπνισης, αλληλεγγύης και συμμετοχής της ευρύτερης κοινότητας (σχολείο, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα απασχόλησης παιδιών, πολίτες) στην αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της εγκατάλειψης, κακοποίησης ή παραμέληση ανηλίκων για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, της συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων των ανηλίκων με την εκμετάλλευση και την άσκηση βίας εναντίον τους,  της προώθησης  των σύγχρονων αντιλήψεων και θεσμών για την κοινωνική παιδική προστασία με τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, εξορθολογισμό και διαφάνεια στη λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας,  της παροχής κάθε δυνατής υποστήριξης στα δικαιώματα του παιδιού που καταπατούνται από οποιαδήποτε πλευρά και με οποιονδήποτε τρόπο.