ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το άρθρο 28 του ελληνικού Συντάγματος ορίζει ότι οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, έχουν δηλαδή αυξημένη τυπική ισχύ. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ισχύουν πάντα με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας.

Μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις που αφορά την κοινωνική προστασία των παιδιών, την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και την υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να προχωρούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων που υποχρεούνται να εφαρμόζουν είναι η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση έχουν τα παιδιά με αναπηρία. Και οι δύο Διεθνείς Συμβάσεις έχουν κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο με νόμους οι οποίοι ισχύουν και δεσμεύουν τη  χώρα μας από την δημοσίευσή τους.