ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Άρθρο 1: Σύσταση  – Επωνυμία- ΄Εδρα

Συστήνεται κοινωνική οργάνωση με τη μορφή του αστικού σωματείου σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα  με την επωνυμία:  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση σε ξένες γλώσσες στις σχέσεις της οργάνωσης με το εξωτερικό.

 Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος  Θεσσαλονίκης.

 Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα του και σε άλλα μέρη της χώρας. Τα παραρτήματα έχουν  δική τους οργάνωση και διοίκηση, δική τους περιουσία υποχρεούνται όμως να τηρούν τις αποφάσεις της διοίκησης του κεντρικού σωματείου. 

΄Αρθρο 2 : Φυσιογνωμία της οργάνωσης

Η οργάνωση αποτελεί κοινωνική πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη νομική μορφή σωματείου, δραστηριοποιούμενη στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας παιδιών  τα οποία:

α) Ζουν σε επισφαλές οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον με κίνδυνο βλάβης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας και για λόγους προστασίας τους πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον μόνιμα ή προσωρινά  β)  Διαβιώνουν   εκτός οικογενειακού προστατευτικού πλαισίου επειδή είναι ορφανά ή εγκαταλελειμμένα  ή έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα της Πολιτείας ή των οικείων τους σε δομές κοινωνικής μέριμνας δημόσιες ή ιδιωτικές.

Περαιτέρω, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να δώσει έμφαση στις εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας και φροντίδας, εκτός των ιδρυμάτων, και να συμβάλει στην κοινωνική πολιτική για  την αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρίες, με τη μορφή της αναδοχής και της υιοθεσίας, της υποστήριξης νέων ενηλίκων που διαβίωσαν σε ιδρύματα και απομακρύνονται λόγω συμπλήρωσης ηλικιακού ορίου στις «δομές κλειστής φροντίδας» καθώς και σε ενέργειες που κατευθύνονται στην προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων όπως αυτές ορίζονται από τη  «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και αφορούν σε ανήλικους που διαβιώνουν ή όχι με την φυσική τους οικογένεια.

Ως δομές κοινωνικής φροντίδας νοούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως σκοπό την κοινωνική προστασία των ανηλίκων, ενδεικτικά αναφερόμενες ως τέτοιες:  τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα Δημοτικά Βρεφοκομεία, τα οικοτροφεία και ξενώνες των φιλανθρωπικών και εκκλησιαστικών  σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ανηλίκους  και ενηλίκους με αναπηρίες,  ξενώνες και κάθε είδους και νομικής μορφής δομές κλειστής φροντίδας ανηλίκων αλλά και ανηλίκων που λόγω έκτακτων αναγκών και πρόσκαιρης αδυναμίας της οικογένειάς τους, χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη παρεχόμενη σε χώρο εκτός της οικογενειακής κατοικίας.

Ως αναδοχή ανηλίκου νοείται ο θεσμός της ανάθεσης της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου σε τρίτους εκτός των φυσικών γονέων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1655 έως 1665 ΑΚ,  Π.Δ. 86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων»  και Ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

 Η δράση της οργάνωσης στοχεύει επίσης στην εν γένει προστασία των δικαιωμάτων  παιδιών και εφήβων που ως ευπαθής ομάδα του πληθυσμού λόγω εγκατάλειψης, παρεμέλησης, κακοποίησης κάθε μορφής, οργανίας, εκμετάλλευσης ή παραβατικότητας βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, απειλής της σωματικής ή/και ψυχικής τους υγείας  και ακεραιότητας, λόγω ανυπαρξίας γονέων ή αδυναμίας του οικογενειακού πλαισίου να παρέχει την αναγκαία εποπτεία και υποστήριξη στους ανηλίκους.

Η σκοπιμότητα ίδρυσης του σωματείου προκύπτει από την ανάγκη να αποκατασταθεί η νομιμότητα με καθιέρωση υποχρεωτικών προδιαγραφών λειτουργίας και ελέγχου των δομών παιδικής προστασίας, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ώστε να εκδίδονται άδειες λειτουργίας βάσει αυτών, να συνταχθούν και να εκσυγχρονιστούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας  βάσει των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων για την ανατροφή ανηλίκων, να καθιερωθεί από όλους τους φορείς παιδικής προστασίας και την Πολιτεία εναλλακτική μορφή κοινωνικής παιδικής προστασίας μέσω της αναδοχής ή της υιοθεσίας των ανηλίκων εκτός ιδρυματικού πλαισίου, με την οργάνωση του θεσμού μέσω εκπαιδευμένων, υποστηριζόμενων οικονομικά και συμβουλευτικά και εποπτευόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναδόχων οικογενειών.

Παράλληλα, τα ιδρυτικά μέλη αναγνωρίζοντας ότι η ανάγκη της προστασίας  παιδιών  μέσω των δομών κλειστής φροντίδας θα συνεχίσει να υπάρχει για όσα παιδιά, εφήβους και μετεφήβους δεν υπάρχουν οι συνθήκες ή οι προϋποθέσεις για να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες, θεωρούν ως αναγκαία την κοινωνική δράση για τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό των δομών παιδικής προστασίας κάθε μορφής, τη δημιουργία σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις προδιαγραφές λειτουργίας σε οργανωτικό και παιδαγωγικό επίπεδο των δομών παιδικής προστασίας και τους όρους αδειοδότησης αυτών με έμφαση στην υποχρεωτικότητα των  δράσεων αποϊδρυματοποίησης και την απαίτηση για συνεπή, σταθερή και ουσιαστική  προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων των ιδρυμάτων, μέσω της εποπτείας των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.

 Η δράση της οργάνωσης απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ανηλίκων που στερούνται το προστατευτικό οικογενειακό πλαίσιο ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, φύλο και συνθήκες παραμονής  στη χώρα με στόχευση την κοινωνική προστασία μέσω εξωϊδρυματικού πλαισίου ακόμη και στις περιπτώσεις ανηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας, συναισθηματικών διαταραχών, αναπηριών ή παραβατικών συμπεριφορών.

Η λειτουργία της οργάνωσης στοχεύει γενικότερα, στην προστασία και κατοχύρωση του κάθε μορφής δικαιώματος του παιδιού μέχρι την ηλικία των 18 ετών και μετά από αυτήν, όταν συντρέχουν ειδικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την κοινωνική ένταξη, όταν, κυρίως, οι ανήλικοι στερηθούν το προστατευτικό πλαίσιο της οικογένειάς τους ή όταν η οικογένεια δεν είναι σε θέση να παρέχει προστασία και κατάλληλη φροντίδα, στον αδιαπραγμάτευτο σεβασμό στην  προσωπικότητα των παιδιών από την οικογένεια, την Πολιτεία, από τα πρόσωπα που έχουν από το επάγγελμά τους ή την ιδιότητά τους την υποχρέωση και το καθήκον να φροντίζουν και να επιμελούνται τις υποθέσεις τους και από κάθε  φορέα  ή ίδρυμα που έχει ως αντικείμενο την κοινωνική προστασία του Παιδιού, ώστε να ενεργούν στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων, της  ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τους επιστημονικούς και ηθικούς κανόνες για την υγιή ψυχοσωματική, πνευματική και συναισθηματική του ανάπτυξη του παιδιού .

Οι δράσεις της οργάνωσης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αδήριτης ανάγκης για εκσυγχρονισμό  των θεσμών κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων  στη χώρα μας και για την ελαχιστοποίηση της κοινωνικής φροντίδας μέσω κάθε μορφής ιδρυματικής περίθαλψης, της εφαρμογής των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Ελληνικού Συντάγματος  και της κοινής οικογενειακής νομοθεσίας για την αναδοχή. Αναπτύσσονται επίσης στο πλαίσιο της  κοινωνικής αφύπνισης, αλληλεγγύης και συμμετοχής της ευρύτερης κοινότητας (σχολείο, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα απασχόλησης παιδιών, γείτονες) στην αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της εγκατάλειψης, κακοποίησης ή παραμέληση ανηλίκων για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, της συστηματικής παραβίασης των δικαιωμάτων των ανηλίκων με την εκμετάλλευση και την άσκηση βίας εναντίον τους,  της προώθησης  των σύγχρονων αντιλήψεων και θεσμών για την κοινωνική παιδική προστασία με τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, εξορθολογισμό και διαφάνεια στη λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας,  της παροχής κάθε δυνατής υποστήριξης στα δικαιώματα του παιδιού που καταπατούνται από οποιαδήποτε πλευρά και με οποιονδήποτε τρόπο.

΄Αρθρο 3: Σκοπός της οργάνωσης

Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία   έχει ως σκοπό:

 1. Να προωθήσει, αναδείξει και επιδιώξει την ανάπτυξη θεσμών κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων εκτός ιδρυματικού πλαισίου με έμφαση στο θεσμό της ανάδοχης οικογενειακής φροντίδας και της υιοθεσίας, ώστε να λάβει τέλος ο πολυετής εγκλεισμός των ανηλίκων σε ιδρύματα.
 2. Να επιδιώξει την υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των νομικών προσώπων προστασίας ανηλίκων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και της θέσπισης ουσιαστικών ελέγχων για τη δράση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων των ιδρυμάτων.
 3. Να επεξεργαστεί προτάσεις και να προτείνει θέσεις για τη θεσμική βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά των όρων υλοποίησης της αναδοχής ανηλίκων αμέσως μετά την απομάκρυνση από τη φυσική οικογένεια με ενέργειες της Πολιτείας.
 4. Να επιδιώξει μέτρα και προτάσεις για την διάδοση του θεσμού της αναδοχής σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και να συμβάλει στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών που προβλέπεται ότι θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ίδρυμα καθώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια
 5. Να επιδιώξει με τη δράση της σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την τήρηση των δικαιωμάτων των αναδεχόμενων ανηλίκων, των αναδόχων και φυσικών γονέων καθώς και την τήρηση κανόνων διαφάνειας στην υλοποίηση του θεσμού.
 6. Να ενημερώνει και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία και υποστήριξη σε ενδιαφερόμενους υποψήφιους ανάδοχους γονείς και εθελοντές για το περιεχόμενο του θεσμού, τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υλοποίησής του, τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη αναδόχων γονέων.
 7. Να δημιουργήσει δίκτυο εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων αναδόχων οικογενειών και εθελοντών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίας για να επικουρεί το έργο τους.
 8. Να συμβάλει στη βελτίωση  της  νομοθεσίας  για την εξωιδρυματική προστασία των ανηλίκων και την  αποϊδρυματοποίηση αυτών.
 9. Να ευαισθητοποιεί και ενημερώνει την κοινή γνώμη και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την παιδική ηλικία για την    ανάπτυξη τρόπων  κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας δικαιωμάτων των ανηλίκων, με την έγκαιρη παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες και την εκδοχή της κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων μέσα από τους θεσμούς της αναδοχής, της υιοθεσίας και του  εξειδικευμένου  εθελοντισμού  για την ανατροφή ή την υποστήριξη παιδιών που έχασαν την οικογένειά τους ή  δεν γνώρισαν τον υγιή ρόλο της οικογένειας, για την αποτροπή της ιδρυματοποίησης, του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς το προστατευτικό κέλυφος της οικογένειας μέσα σε ιδρυματικό περιβάλλον.
 10. Να υποστηρίζει, ενισχύει και συμπράττει στο έργο κάθε δημόσιας και δημοτικής αρχής ή ιδιωτικού φορέα στην ανάπτυξη θεσμών, διαδικασιών και πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων.
 11. Να αναπτύσσει δράσεις υποστήριξης των δικαιωμάτων των ανηλίκων που διαβιούν για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ιδρύματα και κάθε τύπου δομές κοινωνικής προστασίας ανηλίκων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τα δικαιώματα των ανηλίκων και νέων ενηλίκων που διαβιούν επίσης σε δομές περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 12. Να επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση των συνθηκών, τη διαφάνεια, τη δημιουργία προδιαγραφών, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας κάθε μορφής προς το σκοπό της προστασίας του συμφέροντος των ανηλίκων που διαβιώνουν σε αυτές.
 13. Να λαμβάνει ενεργό και συνεχή δράση για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού και εφήβου και του μετεφήβου που ζει σε επικίνδυνο για την ανάπτυξή του οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον ή στερήθηκε για οποιοδήποτε λόγο τη γονική φροντίδα λόγω θανάτου των γονέων του, κακής άσκησης της γονικής μέριμνας από την πλευρά τους (εκμετάλλευση, κακοποίηση, παραμέληση) ή αδυναμίας για την φροντίδα του με τη δημιουργία περισσοτέρων  ευκαιριών και δυνατοτήτων της Πολιτείας και της κοινωνίας  για την προστασία του.
 14. Να συμπράττει με αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση αναδόχων γονέων και επαγγελματικών κοινωνικής εργασίας και ψυχικής υγείας.
 15. Να ενισχύει συμβουλευτικά, οικονομικά και υλικά ανάδοχες  οικογένειες και νέους ενήλικες που αποχωρούν από τα ιδρύματα για την ομαλή κοινωνικής τους ένταξη.
 16. Να συμπράττει σε ενέργειες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με τους αρμόδιους φορείς, των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας στους τομείς της εξωϊδρυματικής προστασίας ανηλίκων
 17. Να υποστηρίζει  δράσεις  σε νομικό, εκπαιδευτικό και ψυχολογικό επίπεδο και επίπεδο προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοσχολικής  και ενδοοικογενειακής βίας από ενήλικες σε ανήλικους, βίας μεταξύ ανηλίκων, θυματοποίησης του παιδιού μέσω των φαινομένων εμπορίας, παιδικής πορνογραφίας, παιδικής εργασίας και κάθε μορφής  εκμετάλλευσης και βίας προς το παιδί από όπου και αν προέρχεται.
 18. Να συμμετέχει ως μέλος ευρύτερων δικτύων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων να έχουν τη δική τους οικογένεια και  ένα αξιοπρεπές και κατάλληλο περιβάλλον ανατροφής.

΄Αρθρο  4: Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Η οργάνωση θα πραγματοποιήσει τους σκοπούς της μέσα από τις παρακάτω δράσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες:

 1. Την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης της Κοινότητας για το περιεχόμενο και τη σημασία του θεσμού της αναδοχής μέσω  σεμιναρίων, συνεδρίων, προβολής δια του Τύπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  για την προβολή του θεσμού της αναδοχής  τη διενέργεια ερευνών και η παρουσίαση συμπερασμάτων, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, εκθέσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με οργανώσεις του εξωτερικού που έχουν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές στον τομέα της αναδοχής.
 2. Τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και μελετών για την προώθηση θεσμών άμεσης κοινωνικής προστασίας του απροστάτευτου παιδιού από την Πολιτεία από τη γέννησή  μέχρι την ενηλικίωσή του. 
 3. Τη διενέργεια ερευνών για θέματα που αφορούν στους τρόπους προστασίας των ανηλίκων όταν απομακρυνθούν από την οικογένειά τους, την ιδρυματική περίθαλψη, την εξέλιξη και τις προοπτικές των προστατευόμενων ανηλίκων μετά την αποχώρηση από δομές ιδρυματικού τύπου ή τις ανάδοχες οικογένειες.
 4. Το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αναδοχής κάθε μορφής σε συνεργασία με φορείς παιδικής προστασίας, υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού με την προβολή επιτυχημένων προτύπων οργάνωσης του θεσμού της αναδοχής.
 5. Την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων για την ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση αναδόχων οικογενειών  σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και σε σύμπραξη με αυτούς όταν  είναι εφικτό και πρόσφορο.
 6. Την οργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού προβληματισμού για θέματα προστασίας ανηλίκων.
 7. Την οργάνωση προγραμμάτων εθελοντισμού για τις δομές παιδικής προστασίας καθώς και προγραμμάτων ενημέρωσης και επιμόρφωσης εθελοντών.
 8. Την οργάνωση δράσεων υποστήριξης των αναδόχων γονέων μέσω της ανταλλαγής, εμπειριών και καλών πρακτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δράσεων υποβοηθητικών, υποστηρικτικών και αλληλέγγυων στις ανάδοχες οικογένειες και τα παιδιά τους.
 9. Την κατάρτιση προτάσεων για την οργάνωση, σχεδιασμό και λειτουργία σύγχρονου και ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλες τις δομές κοινωνικής φροντίδας και προστασίας του  παιδιού με την εκπλήρωση προϋποθέσεων απλών και αναγκαίων στη λειτουργία τους μέσω των  αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
 10. Την κατάρτιση προγραμμάτων και η σύνταξη μελετών και προτάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής, ενδοοικογενειακής και ενδοϊδρυματικής βίας με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα που τελούν κάτω από την εποπτεία εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών .
 11. Την οργάνωση εθελοντικών πρωτοβουλιών στήριξης του παιδιού που τοποθετείται για οποιοδήποτε λόγο σε δομή κλειστής κοινωνικής φροντίδας και την επιμόρφωση εθελοντών για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών αυτών.  
 12. Την παροχή πληροφόρησης και διαμεσολάβησης προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς  και Ανεξάρτητες Αρχές των παιδιών που πέφτουν θύματα βίας κάθε μορφής εντός της οικογένειας του σχολείου ή του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου.
 13. Τη συνεργασία για όλες τις παραπάνω δράσεις με εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων στους αρμόδιους φορείς.
 14. Τη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, με Ανεξάρτητες Αρχές, με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή σε δίκτυα φορέων με ομοειδή σκοπό και την προώθηση θεσμικών προτάσεων  για τη βελτιστοποίηση των όρων διαβίωσης και ανατροφής παιδιών και εφήβων που απομακρύνονται για λόγους προστασίας από τη φυσική τους οικογένεια.
 15. Τη δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και τη συμμετοχή της οργάνωσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την προώθηση των σκοπών της οργάνωσης.
 16. Την οργάνωση εκδηλώσεων για την οικονομική ενίσχυση αναδόχων οικογενειών και παιδιών, προγραμμάτων στήριξης και επιμόρφωσης και την παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων (ταινίες, σποτ, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραγωγές) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

΄Αρθρο 5: Γεωγραφικός χώρος  ανάπτυξης των δράσεων

Οι δράσεις της οργάνωσης αναπτύσσονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και :

 • Σε δομές παιδικής προστασίας κάθε μορφής .
 • Σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία του παιδιού.
 • Σε υπηρεσίες που έχουν ρόλο οργανωτικό της πολιτικής της παιδικής προστασίας.
 •  
 • Σε χώρους ανάπτυξης κοινωνικών πρωτοβουλιών με ομοειδές περιεχόμενο.
 • Σε χώρους παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης παιδιών και εφήβων.
 • Σε συλλογικούς φορείς επαγγελματιών και επιστημόνων που σχετίζονται με τους ανήλικους.

΄Aρθρο 6: Μέλη της οργάνωσης

Μέλη της οργάνωσης γίνονται φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που σχετίζονται με τρόπο εθελοντικό, επαγγελματικό, επιστημονικό και βιωματικό με το θέμα της κοινωνικής προστασίας ανηλίκων, τους θεσμούς αποϊδρυματοποίησης  (αναδοχή – υιοθεσία). Ειδικότερα μέλη της οργάνωσης γίνονται πρόσωπα που είναι ήδη  ανάδοχοι γονείς σε κάθε τύπου αναδοχή ανηλίκου, πρόσωπα που επιθυμούν και επιδιώκουν να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς παιδιών που εντάσσονται στην Κοινωνική Πρόνοια των ανηλίκων, πρόσωπα που υπήρξαν ανάδοχοι ή θετοί γονείς,  εθελοντές στην στο σύστημα Παιδικής Προστασίας, πρόσωπα που υπήρξαν παιδιά που διαβίωσαν σε ιδρύματα ή/και τοποθετήθηκαν σε αναδοχή, πρόσωπα που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε μέτρα κοινωνικής προστασίας των παιδιών και των εφήβων μέσω δράσεων προνοιακής πολιτικής, ιατρικής φροντίδας της ψυχικής και σωματικής υγείας και δικαστικής συνδρομής των ανηλίκων που απομακρύνονται από την οικογένειά τους για λόγους προστασίας τους και πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης.  

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και σε φίλους – υποστηρικτές της οργάνωσης.

Α. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα  και νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο της δράσης τους την προστασία των ανηλίκων, αφού εγγραφούν στο σωματείο μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του σωματείου και ενός μέλους  του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του επομένου άρθρου, αποδεχόμενα τους όρους του παρόντος καταστατικού. Τα υποψήφια μέλη ως φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δεν πρέπει να εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.  Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο που θα ορίσουν τα ίδια δια των αρμοδίων οργάνων τους.

Τακτικά μέλη είναι και τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου.   

Β. Τιμητικά μέλη είναι τα πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τη σημαντική  προσφορά τους στον τομέα της προστασίας  παιδιών και εφήβων.  Ιδιαίτερα, επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που διακρίνονται μέσα από την επιστημονική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, καλλιτεχνική  και εθελοντική τους  δράση για την υποστήριξη των δικαιωμάτων  του παιδιού. Η ανάδειξη του επίτιμου μέλους γίνεται από το γενική συνέλευση μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή και εγγράφονται στο ειδικό μητρώο επίτιμων μελών.  

Γ. Υποστηρικτές – φίλοι της οργάνωσης γίνονται τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να  συνεισφέρουν στην προώθηση των θεμάτων της παιδικής προστασίας, των δράσεων αποϊδρυματοποίησης και της αναδοχής ανηλίκων ειδικότερα καθώς και τις δράσεις ευρύτερα της οργάνωσης καθώς και για  τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις υποστήριξης, οικονομικής ενίσχυσης  και προγράμματα της οργάνωσης. Οι φίλοι της οργάνωσης, καταβάλουν  ετήσια συνδρομή ως οικονομική υποστήριξη της οργάνωσης στο ύψος που ορίζεται από το Δ.Σ.  Οι υποστηρικτές – φίλοι- εθελοντές  της οργάνωσης εγγράφονται σε ειδικό μητρώο, με την υποβολή απλής αίτησής με πρόταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,  η οποία περιέχει όλα τα αναγκαία προσωπικά τους στοιχεία και δήλωσή τους για τον τομέα στον οποίο ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν. Φίλοι της οργάνωσης μπορούν να γίνουν και ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά τους, εφόσον είναι παιδιά που διαβιώνουν σε ιδρύματα ή παιδιά που ενδιαφέρονται για εθελοντισμό στο χώρο της παιδικής προστασίας. Η αίτηση στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται από τους ίδιους με την συνυπογραφή των ασκούντων την επιμέλειά τους.

Τα τιμητικά μέλη και οι υποστηρικτές – φίλοι της οργάνωσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά συμμετέχουν ελεύθερα στις γενικές συνελεύσεις και λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση όλων των θεμάτων διατυπώνοντας θέσεις και απόψεις. Δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις μέλη των οποίων η ιδιότητα βρίσκεται σε αναστολή για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

΄Αρθρο 7: Διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

 1. Τα μέλη εγγράφονται αφού υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους αναφέροντας και το λόγο της αίτησής τους και την τυχόν παρελθούσα ή παρούσα επαγγελματική ή εθελοντική δράση τους που σχετίζονται με το σκοπό της κοινωνικής οργάνωσης και υπογράφουν δήλωση ότι:

α. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

β. Δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

 1. Η αίτηση υπογράφεται από το υποψήφιο μέλος καθώς τα μέλη του σωματείου και του Δ.Σ. σωματείου που το προτείνουν.
 2. Η απόφαση για την εγγραφή νέου μέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από ακρόαση και γνωριμία του υποψηφίου μέλους από το Δ.Σ.  Όταν το υποψήφιο μέλος κατοικεί εκτός Θεσσαλονίκης, η ακρόαση μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα ή με την αποστολή ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου, μια φωτογραφία και αντίγραφο ταυτότητας. Για την εγγραφή νέων μελών ενημερώνεται  η

πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών που θα ακολουθήσει την εγγραφή του νέου μέλους.

 1. Η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής ή όχι νέου μέλους λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και κοινοποιείται στον αιτούντα εγγράφως με επιστολή μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Η ιδιότητα του μέλους παύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Με την παραίτηση του μέλους που υποβάλλεται εγγράφως με κάθε μέσο και ισχύει από την ημερομηνία περιέλευσης της παραίτησης στο σωματείο.

β) Με την διαγραφή του μέλους λόγω μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το σωματείο για δύο συνεχόμενα έτη ή μη συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση για δύο συνεχόμενα έτη χωρίς σπουδαίο λόγο ή λόγω ανάρμοστης ή μη αποδεκτής συμπεριφοράς του μέλους προς  τα όργανα της διοίκησης, τα υπόλοιπα μέλη, τους σκοπούς της οργάνωσης και τις απόψεις που εκφράζονται σε βάρος ή σε αντίθεση με τους σκοπούς αυτούς και την κοινωνική κοσμιότητα.

γ) Με την αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 του καταστατικού περί ασυμβιβάστων με την ιδιότητα του μέλους.

 

΄Αρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του σωματείου και τις δράσεις της οργάνωσης και να λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση με δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις του.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή στο σωματείο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να απαλλάσσει μέλη από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής για όλως έκτακτους λόγους οικονομικής αδυναμίας του μέλους.

Η παράλειψη καταβολής της οικονομικής συνδρομής για δύο χρόνια, συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ. Πριν τη διαγραφή το μέλος καλείται να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση μέλος που διαγράφηκε για το λόγο αυτό μπορεί να επανεγγραφεί μετά την τακτοποίηση της προγενέστερης  οικονομικής του υποχρέωσης με πρόταση και υπογραφή δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ.   

Τα τακτικά μέλη έχουν ακόμη υποχρέωση:

 • Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από το καταστατικό.
 • Να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του.
 • Να λειτουργούν σε συμφωνία με τις διατάξεις του καταστατικού, του τυχόν εσωτερικού κανονισμού και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
 • Να τηρούν τη νομιμότητα όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τα σωματεία και το καταστατικό αυτό και να εκδηλώνουν αισθήματα ευθύνης, σεβασμού, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 • Να ενεργούν με ευπρέπεια και ευγένεια στο πλαίσιο της συλλογικότητας και των ηθικών κανόνων που επιβάλλει η κοινωνική αλληλεγγύη και η ενασχόληση με τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το σωματείο οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ καταβάλλοντας αναλογικά την ετήσια συνδρομή τους.

Η μη συμμετοχή ενός μέλους για δύο συνεχόμενα χρόνια στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς σπουδαίο λόγο ώστε εύλογα να δημιουργείται η πεποίθηση ότι δεν ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της οργάνωσης, συνεπάγεται τη διαγραφή του με διαπιστωτική απόφαση Δ.Σ. Πριν την απόφαση περί διαγραφής, το μέλος καλείται να ενημερώσει για τους λόγους της απουσίας του

και εφόσον δεν απαντήσει ή δεν επικαλεστεί σπουδαίο λόγο, διαγράφεται. Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να εγγράψει το διαγραφέν μέλος στο μητρώο των φίλων – υποστηρικτών της οργάνωσης εφόσον το ζητήσει. Μέλος που διαγράφεται για τον παραπάνω λόγο μπορεί να επανεγγραφεί με την προβλεπόμενη διαδικασία.

΄Αρθρο 9: Ασυμβίβαστα

 1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του σωματείου και εφόσον είναι εκπίπτει αυτοδίκαια, κάθε μέλος που καταδικάζεται τελεσίδικα από ποινικό δικαστήριο για τα αδικήματα που στρέφονται κατά της ζωής, της τιμής, της γενετήσιας ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, της παράβασης νόμων περί ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα και ειδικούς νόμους. Η άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα ή η καταδίκη μέλους του σωματείου και σε πρώτο βαθμό για κάθε κακούργημα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση της ιδιότητας του μέλους. Εφόσον το μέλος απαλλαγεί από την κατηγορία τελεσίδικα μπορεί να επανεγγραφεί εκ νέου με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
 2. Δεν μπορεί επίσης να γίνει μέλος του σωματείου και εφόσον είναι εκπίπτει αυτοδικαίως ο ανάδοχος γονέας που παραβίασε τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αναδοχή και τις υποχρεώσεις του έναντι του αναδεχόμενου παιδιού, όπως αυτό θα διαπιστωθεί από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής.
 3. Η έκπτωση από την ιδιότητα μέλους και η συνεπαγόμενη διαγραφή του μέλους, διαπιστώνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση αδράνειας αυτού με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους ή φίλου – υποστηρικτή της οργάνωσης εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

΄Αρθρο 10: Λειτουργία των μελών

 1. Τα μέλη συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης  με τις ιδέες, τις προτάσεις και την έμπρακτη δράση τους σε κάθε τομέα του ενδιαφέροντός

τους. Κάθε μέλος, ανάλογα με την ειδικότητά  και την εμπειρία του, συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σκοπών με τον τρόπο που θεωρεί προσφορότερο η οργάνωση.

2.Τα μέλη μπορούν να θέτουν προς επεξεργασία και απόφαση από τη Γενική Συνέλευση κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς και τις δράσεις της οργάνωσης, προτείνοντας και τρόπους υλοποίησης με τη συγκρότηση επιτροπών εργασίας, συνεργασία με πρόσωπα ή φορείς εκτός σωματείου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α.

3.Τα μέλη ανάλογα με την ειδικότητά και την εμπειρία τους μπορούν να συνεργάζονται για την  υλοποίηση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων ή δράσεων της οργάνωσης, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς με περιεχόμενο τη διάδοση, οργάνωση και εφαρμογή θεσμών κοινωνικής προστασίας του παιδιού, την σύνταξη μελετών, τη διενέργεια ερευνών, την συγκρότηση προτάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων σε σχέση με το παιδί και τον έφηβο.

4.Η λειτουργία των μελών εντάσσεται πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού και της τήρησης των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, των νόμων και των καταστατικών διατάξεων καθώς και του κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της οργάνωσης.

5.Κάθε μέλος διατηρεί απαρέγκλιτα το δικαίωμα της διαφωνίας και της έκφρασης της προσωπικής του άποψης  με τη χρήση επιχειρημάτων η οποία τίθεται πάντα σε συζήτηση. 

6.Κάθε μέλος που δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο της οργάνωσης στρεφόμενο κατά των σκοπών του, με πράξεις ή παραλείψεις, παρανομεί ή διαταράσσει τον πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού στο πρόσωπο των άλλων μελών, καλείται να αποχωρήσει και αν δεν το πράξει διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αυτοδίκαια  εφόσον αυτό αποκτήσει  επαγγελματική σχέση (σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μονίμων ανεξαρτήτων

υπηρεσιών) με την οργάνωση και δεν διατηρεί κανένα από τα δικαιώματα και τις λειτουργίες του μέλους. Δικαιούται να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου μόνο μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. χωρίς  δικαίωμα ψήφου  και η παρουσία του  δεν προσμετράται για το σχηματισμό απαρτίας. Όταν  λήξει η σχέση εργασίας ή συνεργασίας, το μέλος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους που από το καταστατικό προβλέπονται. Δεν αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους στις περιπτώσεις ανάληψης εκτέλεσης έργου από μέλος του σωματείου στο πλαίσιο πραγματοποίησης από αυτό ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων  σχετικών με τους σκοπούς του εκτός εάν για δεοντολογικούς λόγους κρίνει το Δ.Σ. ότι πρέπει να ανασταλεί η ιδιότητα του μέλους και σε αυτήν την περίπτωση.

Άρθρο 11: Πειθαρχικός έλεγχος

1.Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπάγεται τις παρακάτω κυρώσεις κατά σειρά βαρύτητας :

α.  ΄Εγγραφη επίπληξη.

β. Προσωρινή αποβολή από το σωματείο.

γ. Οριστική διαγραφή από το σωματείο.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διώκεται πειθαρχικά έχει δικαίωμα ακρόασης και καλείται υποχρεωτικά σε έγγραφη ή προφορική απολογία πριν την επιβολή της πειθαρχικής ποινής. Η πρόσκληση σε απολογία γίνεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  για τον πειθαρχικό έλεγχο. Το μέλος δικαιούται επίσης να παραστεί αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή να  αποστείλει απολογητικό υπόμνημα με φυσικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με το παράπτωμα που του αποδίδεται δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση.  

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου:
 • Αν ο πειθαρχικός έλεγχος αφορά αυτό το ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αν με το πρόσωπο που ελέγχεται συνδέεται με συγγενική, φιλική ή επαγγελματική σχέση.
 • Αν έχει ζητηθεί η εξαίρεσή του για σοβαρό λόγο και το Δ.Σ. αποδέχεται την εξαίρεση.

Αν εξαιρεθεί τακτικό μέλος  του Δ.Σ. από την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου καλείται στη θέση του το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ώστε να είναι πάντα πλήρης ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.

 1. Στον πειθαρχικό έλεγχο υπόκεινται όλα τα μέλη του σωματείου, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Διοίκησης , των επιτίμων μελών και των φίλων – υποστηρικτών της οργάνωσης.
 2. Σε πειθαρχικό έλεγχο τίθενται τα μέλη του σωματείου με πρόταση ενός τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. και εφόσον αυτή ευσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. για παραπομπή του μέλους σε πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση αδράνειας του Δ.Σ., έχουν δικαίωμα πέντε -5- τουλάχιστον τακτικά μέλη να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης ώστε να αποφασίσει αυτή για τον αιτούμενο πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν κατά μέλους του σωματείου ή μέλους του Δ.Σ. Η Γ.Σ. μπορεί να κρίνει την αίτηση μη βάσιμη και να την απορρίψει ή να προχωρήσει σε απόφαση επιβολής κυρώσεων.
 3. Το μέλος που διαγράφεται για λόγους που δεν αφορούν την οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο από το Δ.Σ. δικαιούται να προσφύγει εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της διαγραφής του στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει. Ημερομηνίας διαγραφής θεωρείται η ημερομηνία απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.

΄Αρθρο 12:  Οικονομικοί πόροι και έσοδα  της οργάνωσης

Τα έσοδα της οργάνωσης για την πραγματοποίηση των δράσεων που προβλέπει το καταστατικό της προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών, εισοδήματα που προέρχονται από τυχόν περιουσία του σωματείου, από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, κληρονομίες ή κληροδοσίες, έσοδα από την πραγματοποίηση προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία ή μετά από ανάθεση από  το Δημόσιο, από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, από ιδιωτικούς φορείς κάθε μορφής (πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα) και άλλες κοινωνικές οργανώσεις ή εκδηλώσεων. Επίσης από διάφορες επιχορηγήσεις και ενισχύσεις του Κράτους, της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού, τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές από το Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα αυτής και από κάθε νομικό πρόσωπο  δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως ιδρύματα, ανώνυμες εταιρίες, κοινοπραξίες κ.α.  ή πιστωτικό ίδρυμα. Όλες οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες, επιχορηγήσεις κάθε μορφής, από όπου και εάν προέρχονται πρέπει να γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το σωματείο μπορεί να συνάπτει δάνεια με μέλη ή μη μέλη του για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 13: Οικονομική Διαχείριση

1.Η διαχείριση των οικονομικών του σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

3.Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον ταμία και τον  πρόεδρο του Δ.Σ. του σωματείου.

4.Από τα έσοδα του σωματείου κρατείται στο ταμείο χρηματικό ποσό μέχρι διακόσια (200,00) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό ενώ η ανάληψη γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική νομιμοποίηση που γίνεται στην Τράπεζα. Οι ηλεκτρονικές κινήσεις του λογαριασμού γίνονται μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου σύμφωνα με τους κωδικούς που του εγχειρίζει η Τράπεζα ενώ τα αποδεικτικά περιέρχονται στον Ταμία του σωματείου.

5.Οι πληρωμές  ενεργούνται πάντα μετά από απόφαση του Δ.Σ.  είτε ηλεκτρονικά είτε με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία του σωματείου.

΄Αρθρο 14: ΄Οργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης και εποπτείας της οργάνωσης είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 15: Γενική  Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του σωματείου. Είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και  αποφασίζει για όσα θέματα προβλέπονται στο καταστατικό αυτό και  για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από το  1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Η αίτηση των μελών πρέπει να απευθύνεται προς το Δ.Σ. και να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του σωματείου μέσα σε 30 το αργότερο ημέρες από

την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εάν ο/η Πρόεδρος αρνείται ή αδρανεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός της ανωτέρω προθεσμίας υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις και η σύγκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση και η τυχόν επαναληπτική αυτής, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά στα μέλη του σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης εφόσον αυτή υπάρχει ή σε σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η οργάνωση.  Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

4.Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται με οποιονδήποτε προβλεπόμενο στο καταστατικό τρόπο, τα μισά συν ένα μέλη αυτής. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση  την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

5.Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για  θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει θέμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση με αίτημά του προς το Δ.Σ. πριν την αποστολή της πρόσκλησης για Γ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, επιστολή) την απόφαση του για την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη σύγκλησή της και να καλεί τα μέλη να θέσουν, εάν επιθυμούν, θέματα για συζήτηση. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μη συμπεριλάβει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Θέμα που δεν περιέχεται στη ημερήσια διάταξη μπορεί να συζητηθεί με απόφαση των ¾ των παρόντων μελών.

Αρθρο 16: Παρουσία και αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους παρακάτω τρόπους:

α) Αυτοπροσώπως, με τη φυσική τους παρουσία

β) Με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μέλος επίσης του σωματείου.

γ)  Εξ αποστάσεως.

 Για την αντιπροσώπευση του τακτικού μέλους απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευομένου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή επιστολή  του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Δ.Σ. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μέχρι δύο, το πολύ, άλλα τακτικά  μέλη του σωματείου.  Μέλος του σωματείου μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση «εξ αποστάσεως» μετά από δήλωσή του που θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα ληφθεί υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας. Μετά τη δήλωση του μέλους, το Δ.Σ. αποστέλλει τις εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση και λαμβάνει την ψήφο του μέλους (θετική, αρνητική ή λευκή) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία πρέπει να έχει σταλεί πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και να καταχωριστεί στα πρακτικά. Το μέλος που συμμετέχει «εξ αποστάσεως» μπορεί επίσης να στείλει  τις θέσεις και τις απόψεις του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι οποίες υποχρεωτικά αναγιγνώσκονται   στη Γενική Συνέλευση και καταχωρούνται στα πρακτικά.  Εάν δεν ληφθεί απάντηση και ψήφος μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης θεωρείται ότι το μέλος ψηφίζει λευκό επί της πρότασης του εισηγητή. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να γίνει κατά τις αρχαιρεσίες εκλογής οργάνων του σωματείου.

Άρθρο 17: Διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης

1.Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξη της συνεδρίασης το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να αναλάβουν και μέλη του Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2.Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά  ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ.Σ. ή μέλος του ή για εκλογή μελών του Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία,

3.Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Δ.Σ., ο οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, ο προγραμματισμός και προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης, την έκθεση της Ελεκτικής Επιτροπής, τον προγραμματισμό δράσεων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

4.Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκει η απόφαση για παύση μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

5.Για να αχθεί πρόταση μορφής προς το Δ.Σ. ως θέμα στη Συνέλευση απαιτείται η υπογραφή του 1/10 των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

6.Για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται η ύπαρξη αυξημένης πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται ως διπλή η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

7.Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. για φύλαξη.

8.Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη Γενική Συνέλευση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης εάν υπάρχει ή σε ηλεκτρονική σελίδα και αποστέλλονται συνοπτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη, είτε ήταν παρόντα είτε ήταν απόντα για ενημέρωσή τους.

Άρθρο 18 : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η  Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που θα έρθει ενώπιόν της για συζήτηση, ακόμη και εάν για αυτό έχει αρμοδιότητα άλλο όργανο και να εκλέγει τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της οργάνωσης.

2.Τα θέματα για τα οποία επιλαμβάνεται και αποφασίζει αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση είναι :

α) Προγραμματισμός των δράσεων της οργάνωσης για την επόμενη διαχειριστική περίοδο καθώς και θέση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων  εξυπηρέτησης του σκοπού της.

β) Έγκριση πεπραγμένων της διοίκησης, του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού του προηγούμενου έτους (οικονομικής χρήσης) και προϋπολογισμού του επόμενου (τρέχοντος) έτους, την έκθεση  ελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη.

γ) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

στ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ζ) Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

η) Η διάλυση του Σωματείου.

θ) Κάθε άλλο θέμα που θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ή μέλος της οργάνωσης και θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.            

3.Στις περιπτώσεις με στοιχεία γ) έως θ) για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού τουλάχιστον αριθμού των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

΄Αρθρο 19  : Αρχαιρεσίες

1.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

2.Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους εκλεγέντες με τη σειρά εκλογής τους καθώς και τους αναπληρωματικούς και συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της.

3.Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει εγγράφως κάθε τακτικό και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος με την αποστολή της υποψηφιότητάς του στο Δ.Σ. το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης.  Οι υποψήφιοι καταγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε μέλος της Γ.Σ. επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του, θέτοντας κατ΄ανώτατο όριο τόσο σταυρούς όσα και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται κατά σειρά τα μέλη που έχουν λάβει τουςπερισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν. 

 1. Η ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει για το διάστημα της θητείας του και τρεις ελεγκτές ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής μεταξύ των μελών του Σωματείου. Οι Ελεγκτές ελέγχουν την οικονομική διαχείριση της διοίκησης του σωματείου και υποβάλουν έκθεση στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 20 :  Διοικητικό συμβούλιο και τρόπος λειτουργίας του.

1.Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα (1) μέλος. Η θητεία του ορίζεται τριετής. Σε κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και ειδικές αρμοδιότητες μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 1. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κενωθούν μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, αυτές καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής μέχρι το τέλος της θητείας του εκλεγμένου Δ.Σ. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα αναπληρωματικά μέλη το Δ.Σ. λειτουργεί με όσα υπολείπονται αρκεί να συμπληρώνουν την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Εάν τα υπολειπόμενα μέλη δεν επαρκούν προκηρύσσονται εκλογές για την συμπλήρωση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός τριών ημερών από την εκλογή του, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής εκλέγονται φανερά ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας του σωματείου με θητεία όση και αυτή του Δ.Σ. Τα μέλη μπορούν  να αποφασίσουν με απλή πλειοψηφία την διενέργεια φανερής ψηφοφορίας.

4.Σε περίπτωση  παραίτησης, παύσης λόγω αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων ή έκπτωσης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία λόγω διαγραφής ή υπαγωγής στα ασυμβίβαστα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, αφού αναπληρωθεί το ελλείπον μέλος, διεξάγεται νέα διαδικασία  και ανασυγκροτείται το Δ.Σ. με την εξ αρχής εκλογής στα αξιώματα.

5.Μέλος του Δ.Σ. που δεν παρίσταται σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αυτού θεωρείται ότι έχει αδυναμία να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και μπορεί να παυθεί με απόφαση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και να αντικατασταθεί όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

6.Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνέρχεται κατά τις ημέρες και ώρες που αποφασίζει, τουλάχιστον όμως μια φορά το τρίμηνο. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με προσκλήσεις που αποστέλλει ο Πρόεδρος ηλεκτρονικά οι οποίες αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις ηλεκτρονικές προσκλήσεις θα ζητείται και επιβεβαίωση παραλαβής τους.  Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος την πρόσκληση αποστέλλει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και σε απουσία αυτού κάθε μέλος που εξουσιοδοτείται από τον Πρόεδρο. Αν παρίστανται όλα τα μέλη του το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και χωρίς πρόσκληση.

7.Τα μέλη του Δ.Σ. που κωλύονται μπορούν να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση αντιπροσωπευόμενα από άλλα μέλη ύστερα από έγγραφη  εξουσιοδότηση που παρέχεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και «εξ αποστάσεως» αφού δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκφράσουν τις απόψεις και καταθέσουν την ψήφο τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Η συμμετοχή των μελών μπορεί να γίνει και μέσω συστήματος εξ αποστάσεως παρακολούθησης της συνεδρίασης.  

8.To Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται με τη φυσική τους παρουσία τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

9.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου.

10.Σε περίπτωση που το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει για ζήτημα που αφορά αμέσως ή εμμέσως κάποιο από τα μέλη του ή λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο, τότε το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση. Μπορεί ωστόσο να κληθεί να καταθέσει τις απόψεις του και να αποχωρήσει πριν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του θέματος που το αφορά.

11.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και η άποψη των μειοψηφούντων μελών καταχωρίζονται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα. Ο Γραμματέας εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών και υποχρεούται να τα χορηγεί σε όποιο μέλος τα ζητά. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα της οργάνωσης ώστε να λαμβάνουν γνώση όσοι επιθυμούν.

 1. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αποδίδονται στα μέλη οι δαπάνες στις οποίες αυτά υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του σωματείου.

Άρθρο 21 : Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του σωματείου, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και των μέσων επίτευξης του σκοπού καθώς και στη διαχείριση της περιουσία, εκτός από αυτά για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ειδικότερα και για τα παρακάτω θέματα:

α) Την εγγραφή και διαγραφή των μελών.

β) Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης.

γ) Την επικοινωνία και ενημέρωση με τις κρατικές αρχές για θέματα που η σωματειακή και η γενική νομοθεσία επιβάλλει.

δ) Το διορισμό επιτροπών από τα μέλη της σωματείου για ειδική επεξεργασία θεμάτων της οργάνωσης.

ε) Την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στα μέλη της Διοίκησης.

στ) Την αποδοχή – μετά από απογραφή-, την αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών και χορηγιών.

ζ) Την αγορά, ανταλλαγή και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικά για την πώληση περιουσιακών στοιχείων το Δ.Σ. αποφασίζει μετά από έγκριση και εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για την  πώληση,  όταν πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

η) Τη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους , σχέσεων εντολής, ανάθεσης μελετών, έργων ή προμηθειών.

θ) Την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων είτε ατομικά είτε σε εταιρικό σχήμα.

ι) Την πρόσληψη , την απόλυση και τις αμοιβές υπαλλήλων και συνεργατών.

κ) Την ίδρυση παραρτημάτων, γραφείων και εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άλλων μονάδων υποστήριξης, ορίζοντας ταυτόχρονα και το πλαίσιο λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους.

λ) Την οικονομική διαχείριση του σωματείου. 

΄Αρθρο 22: Αρμοδιότητες μελών του Συμβουλίου.

Α. Πρόεδρος

 1. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή φορολογικής αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις .
 2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες προεδρεύει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή αναθέτει την εισήγηση σε άλλα μέλη του Δ.Σ. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. συντάσσει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων επί των οποίων καλείται να αποφασίσει η Γ.Σ.  μετά από απόφαση του Δ.Σ. Προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση μέχρι την εκλογή Προέδρου αυτής.
 3. Υπογράφει μόνος ή μαζί με το γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου
 4. Φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού εφόσον υπάρχει και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.
 5. Ανοίγει, κλείνει και κινεί υπογράφονται μαζί με τον ταμία, οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα και υπογράφει εντάλματα πληρωμών και αποδείξεις εισπράξεων του σωματείου.
 6. Τηρεί τις ηλεκτρονικές κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού.
 7. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
 8. Συγκαλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής της.
 9. Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του σωματείου.

Β. Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες του αναθέσει το Δ.Σ.  Όταν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει τα καθήκοντά του ασκεί άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Γ. Γενικός Γραμματέας

 1. ΄Εχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών του σωματείου και μεριμνά για την απόφαση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. από κοινού με τον Πρόεδρο.
 2. Διεκπεραιώνει τη φυσική και ηλεκτρονική αλληλογραφία του σωματείου, έχει στην ευθύνη του την ενημέρωση της ιστοσελίδας, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μόνος του κάθε εισερχόμενο έγγραφο τα οποία πρωτοκολλεί, τηρεί τα Βιβλία του σωματείου, πλην όσων τηρεί ο ταμίας και φυλάσσει τη σφραγίδα του.
 3. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά άλλο μέλος μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Δ. Ταμίας

 1. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και έχει την λογιστική παρακολούθηση του σωματείου, τις αποδείξεις είσπραξης εσόδων και τα εντάλματα πληρωμών του σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει κάποιες από τις αρμοδιότητές του σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε πρόσωπα εκτός σωματείου όπως είναι επαγγελματίες λογιστές, διατηρώντας όμως την ευθύνης της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
 2. Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου τα χρήματα που εισπράττει με εξαίρεση ποσό μέχρι 100 ευρώ για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.
 3. Θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του σωματείου, όποτε ζητείται με απόφασή του ή με μόνο το αίτημα του Προέδρου.
 4. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις των συνδρομών.

Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Ε. Μέλος

Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται κατά τη συγκρότησή του ειδικές αρμοδιότητες αυτοτελείς ή υποστηρικτικές στις αρμοδιότητες των άλλων μελών του Δ.Σ. Οι ειδικές αρμοδιότητες μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. με νέα απόφασή του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα του σωματείου,  καλύπτονται οι δαπάνες που γίνονται από τα μέλη για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Στο πλαίσιο εκπόνησης ειδικών προγραμμάτων του σωματείου με εξωτερική χρηματοδότηση (ευρωπαϊκά προγράμματα, δωρεές και ειδικές χρηματοδοτήσεις για υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων) τα μέλη του Δ.Σ. όπως και τα μέλη του σωματείου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με το σωματείο για ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου με την προβλεπόμενη αμοιβή.

΄Αρθρο 25: Ειδικές επιτροπές  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη και μη μέλη του σωματείου,  για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

΄Αρθρο 26: Ελεγκτική επιτροπή  

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από δύο μέλη που εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ, με θητεία τριετή όπως και αυτή του Δ.Σ. Η ελεγκτική επιτροπή απαρτίζεται από δύο μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.  Η ελεγκτική επιτροπή ασκεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης που γίνεται κάθε χρόνο και αφορά την περίοδο χρήσης του προηγουμένου έτους από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.  Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και συντάσσει τις ετήσιες έγγραφες εκθέσεις προς το Δ.Σ. Εάν απουσιάζει το ένα μέλος ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων  η έκθεση υποβάλλεται από το ένα μόνο μέλος της ελεγκτικής επιτροπής. Εάν παραιτηθούν ή παυθούν και τα δύο μέλη της Ε.Ε. διεξάγονται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων.

ΑΡΘΡΟ 27: Τροποποίηση του καταστατικού

Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του σωματείου. Για την λήψη της απόφασης αυτή απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

΄Αρθρο 28: Διάλυση του σωματείου

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  Για την λήψη της απόφασης αυτή απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

Το σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα :

α) Όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα.

β) Όταν επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια είναι αδύνατον να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθεί να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό.

γ) Αν  ο σκοπός του σωματείου έχει εκπληρωθεί ή αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός έχει εγκαταλειφθεί.   

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η τελευταία γενική συνέλευση αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του  είτε σε μη κερδοσκοπικό φορέα που επιδιώκει σκοπό συναφή με αυτόν του σωματείου είτε σε φυσικά πρόσωπα που είναι  ή  υπήρξαν ανήλικοι διαβιούντες σε ιδρύματα για χρονικό διάστημα άνω των πέντε ετών και δεν έχουν υιοθετηθεί, είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι για τον σκοπό της  εκπαίδευσης, της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους αποκατάστασης, είτε διατίθενται σε ανάδοχες οικογένειες για να καλύψουν δαπάνες του αναδεχόμενου ανηλίκου. Ανάλογα με το αριθμό και την αξία των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να διατεθούν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

΄Αρθρο 29: Σφραγίδα – Σήμα

 1. Το σωματείο φέρει σφραγίδα με την επωνυμία του ή μέρος αυτής ή το διακριτικό της τίτλο και το έτος ίδρυσής του. 
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ειδικό σήμα (λογότυπο) της οργάνωσης που μπορεί να τροποποιείται χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 30: Εσωτερικός Κανονισμός

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης που συντάσσεται όταν κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ.
 2. Τον εσωτερικό κανονισμό συντάσσουν μέλη της οργάνωσης με απόφαση και ανάθεση από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών.

 

΄Αρθρο 31: Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί η οργάνωση σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή είναι:

α. Μητρώο τακτικών μελών. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των τακτικών μελών του σωματείου.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

ε. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

ε. Βιβλίο επίτιμων μελών

στ. Βιβλίο υποστηρικτών και φίλων της οργάνωσης.  

Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από το συμβούλιο διοίκησης.

Τα βιβλία αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή από αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων, εκτός από το βιβλίο εσόδων – εξόδων που  μπορεί να τηρείται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 32:Συμμετοχή σε άλλες οργανώσεις και όργανα

Το σωματείο μπορεί να μετέχει σε ευρύτερες ενώσεις  σχετικών οργανώσεων και δίκτυα φορέων κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Για την συμμετοχή στις οργανώσεις αυτές και τα μέλη που θα αντιπροσωπεύσουν την οργάνωση αποφασίζει το Συμβούλιο Διοίκησης και ενημερώνει τα μέλη.

΄Αρθρο 33:Κανόνες διαφάνειας

Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτάται  στην ιστοσελίδα της οργάνωσης ή σε σελίδα που διατηρεί αυτή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εάν τα μέλη δεν διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση.  Κάθε μέλος θα μπορεί οποτεδήποτε να λάβει γνώση του περιεχομένου όλων των βιβλίων της οργάνωσης ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και όλων των αποφάσεων τηρουμένων των νόμων για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των προσώπων και να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων και των πρακτικών συνεδριάσεων με δικές του δαπάνες. Κάθε πρόταση συνεργασίας από και προς την οργάνωση θα τίθεται υπόψη των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους που θα ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφαση που θα λάβει.  

΄Αρθρο 34: Προσωρινή διάταξη

Από την ιδρυτική γενική συνέλευση που έγινε στη Θεσσαλονίκη την  ορίσθηκε την 22-6-2018 τετραμελές προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποτελούμενο από τους : 1) Ελένη Γεώργαρου 2) Φωτεινή Μουρτιάδου 3) Χρήστο Γκορτσελίδης και 4) Χριστίνα Αβδελά.

Το προσωρινό διοικητικό εξουσιοδοτείται από την ιδρυτική συνέλευση να αιτηθεί την αναγνώριση του σωματείου με διάταξη του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης  και να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την δημοσίευσή του καταστατικού στο Βιβλίο Σωματείων . Επίσης θα διοικήσει το σωματείο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα γίνουν το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την καταχώριση του σωματείου στα αρμόδια βιβλία.

΄Αρθρο 35: Τελική διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τα ιδρυτικά μέλη  και υπογράφεται ως εξής :

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ